Jaalala Fannoorraa

The best of oromo music

Faarfattuu Galaanee Abdiisaa. Faarfannaa Afaan Oromoo 2015.

 

Comments

Debela shiferaw says:

Aadaan keenyaa amantii keenyaanis mul'achuu qabaa!!!!

Falmata Moti says:

Haalaan bareedaa dha.Uffata aadaadhaan deggeruun kee immoo adda isa taasisa;Ammallee nurraa hin gu'in siin jenna.

Tolaa Guuraa says:

Waaqayyoo ayyaana isaa kana caalaa siif yaa bay'isu! Adaan keenyaan kunoo waaqessuu nii dandeenya!!!

Jelly Desababa Ethi says:

Maqaa yesuusin Eebbifamaaa kanumaa caallati dibanni Waaqayyoo siif haa dabalamuu! !!!

Kena Diribi says:

waaqayyo uumaan waaqaaf lafaa guddaa siyaa eebbisu

Chaltu Begena says:

Waaqyoo isiin haa ebbisu kallatti hundumatti guddadha ulfini waqyo ammas isinin haa bekamu.

Jesus Tadu says:

Maqaa yesusn Ebbifamaa dabaltaani. ishooo yesus ulifaadhu atti!!!!!!!!!!!!!

midekesa chala says:

Gooftan guddaa sii haa ebbisuu

yaadanoo yaadannoo says:

……Dhiphachuu keen dhugoome fayyuun koo
…Akkas malee..Aadaa ofiin akkas waaqeffachuun
Eebbifamaa ayyaanni gooftaa koo kana caalaa isiinif haa baay'atu 

Kebede Debesa says:

Ani protestaantii Miti.Garuu faaruun kee aadaa shubbisaa fi uffannaa godinaalee garaagaraa waan qabatuuf baay'ee bareeda.Ani akkan hubadhetti amantaan keessan sirba waan dhoowwuuf yaadni amantootaa akka gara sirbaatti hin hatamneef itti yaadamee waan hojjatame natti fakkaata.jabaadhu!

biranu tolasa says:

Eebbifami,jaalalli fannoo yoomillee hoo'aadha warra amanan biratti.

Atis jajuukee fi faarsuukee ittuma fufi.

Tefera N says:

Intalli tuni wanta guddaa hojjechuu dandeessi! Sagaleen ishees baayyee bareedaadha! Counsiler barbaadi xiqqoodhuma fooyyessuuf! Good job!

GAMMACHUU TARFAA says:

Haala kanaan aadaa saba ofii kabajaa yammuu amantii ofii beeksifatan hedduu namatti  tola.Galaanee fa'a, ammayyuu waaqni uumaa isin haa eebbisu!

Safu Bekna says:

hojii gaariidha, jabaadha ijoollee kenya

Adisu Benti says:

Dubbii Waaqayyoo dhaggeeffachuun jireenya keenya haa jijjiirru.

Comments are disabled for this post.